diumenge, 16 de maig de 2021

Parlem del professorat i del seu treball

Les funcions del professorat han anat canviant, com el món que ens envolta. El professorat ja no són aquelles persones que ensenyaven les qüestions bàsiques per poder accedir a la cultura amb un llibre únic per totes les matèries, sinó que a més s’han convertit en professionals de l’educació i del coneixement on les qüestions socials són molt importants.

Com totes les professions que es dediquen a l’expansió de la cultura i al desenvolupament de la intel·ligència, i, per tant, de la llibertat, el professorat no és un col·lectiu uniforme, on tots fan i pensen el mateix, però sí que, com a col·lectiu, molts i moltes han passat per etapes molt difícils en la seva trajectòria comuna. El fet d’educar genera una forma determinada de veure la realitat social, de reflexionar i fer reflexionar sobre el que passa, i per aquest motiu, molts i moltes han estat perseguits durant molt de temps, han estat sancionats, han sofert humiliacions, i també l’exili i la mort per defensar les seves idees o per ensenyar les idees a uns altres que pensaven diferent.

És cert que molts sistemes polítics han perseguit controlar ideològicament l’educació de les persones i, per tant, han vist al professorat com un col·lectiu fonamental per difondre una determinada ideologia, amb una funció de sotmetiment i dependència als poders establerts. Recordem les llargues nits negres de les dictadures en molts països. Van introduir a les aules un concepte de professor anodí, autoritari, conservador, amb un integrisme religiós i ideològic i on la resignació i el càstig eren el pa de cada dia de l’educació. Perquè el totalitarisme busca no sols la dominació despòtica sobre les futures generacions, sinó un sistema en el qual les persones es tornin supèrflues i practiquin un individualisme gregari en el qual cadascun estigui aïllat dels altres.

Però també molts professors i professores van oferir una resistència ja sigui en el camp educatiu com en el social i polític. Forma part de la professió de molts professors i professores aquest compromís polític i social. L’essència pròpia de la professió docent és la capacitat de crear a persones lliures. No és l’elecció o justificació sobre el que ha estat, sinó transcendir el llegat cultural per a començar una cosa nova, amb voluntat d’enteniment, de comunicació i amb la capacitat d’actuar en comú.

Ser professor o professora de qualsevol etapa sempre ha estat una tasca laboriosa i difícil. Encara que en l’imaginari col·lectiu existeix la idea que es tracta d’un treball senzill perquè es treballa amb nens o adolescents, amb moltes festes i vacances i de fàcil quefer, la veritat és que l’educació sempre ha estat una tasca complexa. I també d’un treball pacient, si es fa bé. Paciència que, en definitiva, es requereix per acceptar i atendre la diversitat existent en una aula, diversitat quant a experiències prèvies i expectatives, anhels i projeccions, sentiments i capacitats.

Encara que en l’imaginari col·lectiu existeix la idea que es tracta d’una feina senzilla perquè es treballa amb nens o adolescents, amb moltes festes i vacances, la veritat és que l’educació sempre ha estat una tasca complexa i pacient

El professorat s’obre camí entre moltes tortuositats, alguns d’ells trencats, en altres ocasions hostils. Tots ells accepten diverses alternatives. Prendre una drecera per ajudar a algú a aprendre a llegir, desviar-se, per segons, per escometre un conflicte amb una família, seguir endavant per portar a bon port un projecte compartit amb els col·legues. En tot això resideix la dificultat, també la riquesa de ser i fer de professor o professora. Una activitat, en suma, intel·lectual, relacional, imprevisible i viva.

Però en aquests temps cal afegir altres qüestions que reforcen aquesta complexitat i perplexitat. Ens referim a canvis vinculats al context macro i a l’evolució dels valors i les concepcions socials. Hauríem de parlar també de canvis en el context de l’escola i de l’aula, amb totes les derivacions curriculars i metodològiques que comporten. I, finalment, canvis importants en el context polític i administratiu. Com a conseqüència, les exigències que es reclamen al professorat van en augment, potser també en part per la pèrdua gradual de responsabilitat davant una societat poc cohesionada, desigual i injusta. Aquestes exigències, a més de moltes, són també de vegades contradictòries.

El professorat ha d’assegurar l’adquisició de coneixements sense oblidar els valors i actituds. Ara de sobte, i sense molta explicació, apareixen les competències com a eix estructurador del currículum, de la planificació i intervenció del professorat. I, en realitat, no sabem encara si els nous currículums que apareixeran representen un canvi profund o una altra manera d’anomenar el que ja es feia.

És important també per al professorat aprendre a manejar mètodes i estratègies concordes amb els nous enfocaments d’ensenyament, disposar d’habilitats interpersonals per a conviure amb l’alumnat, famílies, col·legues; i tenir el desig i les habilitats suficients per a dominar les més avançades tecnologies de la informació i la comunicació, i l’art de saber-les integrar en el currículum i en l’educació, sense ruptures i sense convertir-les en un apèndix ocasional, anecdòtic. I les lleis educatives es van succeint, deixant bastant al marge al professorat, sense tot just considerar la manera de fer a les aules, i sense abordar, amb rigor, la qüestió de la professionalització, el desenvolupament i la carrera docent.

La professió educativa porta a una quotidianitat invisible perquè s’ha d’establir una difícil convivència entre viure la realitat del que ens envolta per introduir-la en les tasques de cada dia, recordar el passat perquè es reconstrueixi la intel·ligència a partir del que va ser creat, i projectar-se al futur amb la intencionalitat que les noves generacions puguin crear un món millor. La quietud contemplativa del coneixement enfront de la inquietud de la vida activa introdueix un equilibri entre la validesa del coneixement creat amb la capacitat de produir accions, paraules i actes com a qualitat pròpia de la condició humana. I aquesta complexitat val per tot el professorat, des dels que tenen nens i nenes petits amb funcions més pròximes a l’assistència vital, fins als que tenen alumnes més grans amb funcions de preparació per a la vida quotidiana i professional. Tots sofreixen la tensió de passar de les velles funcions de fer de professor o professora a les noves funcions requerides per la societat.

Però no volem ser ingenus ni corporativistes. Com qualsevol col·lectiu, no tot el professorat de totes les èpoques s’ha comportat adequadament. La pròpia tasca docent de pensar i d’ensenyar a pensar porta a acceptar la diversitat d’idees, però al llarg de la història, molts mestres no ho han fet.

L’acció docent és construcció, llibertat, revolució i esperança per a la consecució d’una vida justa i bona. I, per tot això, continua la lluita per una millora de la professió

Les funcions del professorat han anat canviant, com el món que ens envolta. El professorat ja no són aquelles persones que ensenyaven les qüestions bàsiques per poder accedir a la cultura amb un llibre únic per a totes les matèries, sinó que a més s’han convertit, en professionals de l’educació i del coneixement on les qüestions socials són molt importants. La realitat social existent a dins de les institucions escolars, reflecteix els conflictes que es viuen avui dia en la família, en les relacions, en el món professional, en els grans mitjans de comunicació, en els sistemes polítics, etc. I el professorat assumeix nous papers educatius i el repte d’estar al dia sobre el que succeeix en el camp científic i social. I ser un dinamitzador important de la cultura i de la comunitat. Però això també comporta els seus perills, perquè l’augment d’exigències pot comportar una intensificació del treball educatiu (treballar molt i fer moltes coses malament) i una certa desprofessionalització originada per una falta de delimitació clara de les funcions del professorat. En tot cas el context polític i administratiu no hauria d’acostumar al professorat a executar ordres, sinó a saber i actuar a partir de la seva pròpia autonomia. Saber què fer i fer-ho, diferència la professionalitat del docent d’activitats supèrflues.

L’acció docent és construcció, llibertat, revolució i esperança per a la consecució d’una vida justa i bona. És una acció política perquè la història la faran les futures dones i homes, i l’esfera pública i plural de l’escola és l’únic espai on poden mostrar qui són.

I, per tot això, continua la lluita per una millora de la professió.

 

dimarts, 11 de maig de 2021

 

Hablemos del profesorado y su trabajo

 
 
Las funciones del profesorado han ido cambiando, como el mundo que nos rodea. El profesorado ya no son aquellas personas que enseñaban las cuestiones básicas para poder acceder a la cultura con un libro único para todas las materias, sino que además se han convertido, en profesionales de la educación y del conocimiento donde las cuestiones sociales son muy importantes

Como todas las profesiones que se dedican a la expansión de la cultura y al desarrollo de la inteligencia, y, por lo tanto, de la libertad, el profesorado no es un colectivo uniforme, donde todos hacen y piensan lo mismo, pero sí que como colectivo, muchos y muchas, han pasado por etapas muy difíciles en su trayectoria común. El hecho de educar genera una forma determinada de ver la realidad social, de reflexionar y hacer reflexionar sobre lo que pasa, y por este motivo, muchos y muchas han sido perseguidos durante mucho tiempo, han sido sancionados, han sufrido humillaciones, y también el exilio y la muerte por defender sus ideas o por enseñar las ideas a otros que pensaban diferente.

Es cierto que muchos sistemas políticos han perseguido controlar ideológicamente la educación de las personas y, por lo tanto, han visto al profesorado como un colectivo fundamental para difundir una determinada ideología, con una función de sometimiento y dependencia a los poderes establecidos. Recordemos las largas noches negras de las dictaduras en muchos países. Introdujeron en las aulas un concepto de profesor anodino, autoritario, conservador, con un integrismo religioso e ideológico y donde la resignación y el castigo eran el pan de cada día de la educación. Porque el totalitarismo busca no solo la dominación despótica sobre las futuras generaciones, sino un sistema en el que las personas se vuelvan superfluas y practiquen un individualismo gregario en el que cada uno esté aislado de los demás.

Pero también muchos profesores y profesoras ofrecieron una resistencia ya sea en el campo educativo como en el social y político. Forma parte de la profesión de muchos profesores y profesoras ese compromiso político y social. La esencia propia de la profesión docente es la capacidad de crear a personas libres. No es la elección o justificación sobre lo que ha sido, sino trascender el legado cultural para empezar algo nuevo, con voluntad de entendimiento, de comunicación y con la capacidad de actuar en común.

Ser profesor o profesora de cualquier etapa siempre ha sido una tarea laboriosa y difícil. Aunque en el imaginario colectivo existe la idea de que se trata de un trabajo sencillo porque se trabaja con niños o adolescentes, con muchas fiestas y vacaciones y de fácil quehacer, lo cierto es que la educación siempre ha sido una tarea compleja. Y también de un trabajo paciente, si se hace bien. Paciencia que, en definitiva, se requiere para aceptar y atender la diversidad existente en un aula, diversidad en cuanto a experiencias previas y expectativas, anhelos y proyecciones, sentimientos y capacidades.

El profesorado se abre camino en muchos vericuetos, algunos de ellos quebrados, en otras ocasiones hostiles. Todos ellos aceptan varias alternativas. Tomar un atajo para ayudar a alguien a aprender a leer, desviarse, por segundos, para acometer un conflicto con una familia, seguir adelante para llevar a buen puerto un proyecto compartido con los colegas. En todo esto reside la dificultad, también la riqueza de ser y hacer de profesor o profesora. Una actividad, en suma, intelectual, relacional, imprevisible y viva.

Pero en estos tiempos hay que añadir otras cuestiones que refuerzan esa complejidad y perplejidad. Nos referimos a cambios vinculados al contexto macro y a la evolución de los valores y las concepciones sociales. Tendríamos que hablar también de cambios en el contexto de la escuela y del aula, con todas las derivaciones curriculares y metodológicas que comportan. Y, por último, cambios importantes en el contexto político y administrativo. Como consecuencia, las exigencias que se reclaman al profesorado van en aumento, quizás también en parte por la pérdida paulatina de responsabilidad ante una sociedad poco cohesionada, desigual e injusta. Estas exigencias además de muchas son también a veces contradictorias. El profesorado debe asegurar la adquisición de conocimientos sin olvidar los valores y actitudes. Ahora de repente, y sin mucha explicación, aparecen las competencias como eje estructurador del curriculum, de la planificación e intervención del profesorado. Y, en realidad, no sabemos aún si los nuevos currículos que aparecerán representan un cambio profundo u otra manera de nombrar lo que ya se venía haciendo. Es importante también para el profesorado aprender a manejar métodos y estrategias acordes con los nuevos enfoques de enseñanza, disponer de habilidades interpersonales para convivir con el alumnado, familias, colegas; y tener el deseo y las habilidades suficientes para dominar las más avanzadas tecnologías de la información y la comunicación, y el arte de saberlas integrar en el currículum y en la educación, sin rupturas y sin convertirlas en un apéndice ocasional, anecdótico. Y las leyes educativas se van sucediendo, dejando bastante al margen al profesorado, sin apenas considerar el modo de hacer en las aulas, y sin abordar, con rigurosidad, la cuestión de la profesionalización, el desarrollo y la carrera docente.

La profesión educativa trae a una cotidianidad invisible puesto que se tiene que establecer una difícil convivencia entre vivir la realidad de lo que nos rodea para introducirla en las tareas de cada día, recordar el pasado para que se reconstruya la inteligencia a partir de lo que fue creado, y proyectarse al futuro con la intencionalidad de que las nuevas generaciones puedan crear un mundo mejor. La quietud contemplativa del conocimiento frente a la inquietud de la vida activa introduce un equilibrio entre la validez del conocimiento creado con la capacidad de producir acciones, palabras y actos como cualidad propia de la condición humana. Y esta complejidad vale para todo el profesorado desde los que tienen niños y niñas pequeños con funciones más cercanas a la asistencia vital, hasta los que tienen alumnos y alumnas más mayores con funciones de preparación para la vida cotidiana y profesional. Todos sufren la tensión de pasar de las viejas funciones de hacer de profesor o profesora a las nuevas funciones requeridas por la sociedad.

Pero no queremos ser ingenuos ni corporativistas. Como cualquier colectivo, no todo el profesorado de todas las épocas se ha comportado adecuadamente. La propia tarea docente de pensar y de enseñar a pensar lleva a aceptar la diversidad de ideas, pero a lo largo de la historia, muchos maestros no lo han hecho.

Las funciones del profesorado han ido cambiando, como el mundo que nos rodea. El profesorado ya no son aquellas personas que enseñaban las cuestiones básicas para poder acceder a la cultura con un libro único para todas las materias, sino que además se han convertido, en profesionales de la educación y del conocimiento donde las cuestiones sociales son muy importantes. La realidad social existente dentro de las instituciones escolares refleja los conflictos que se viven hoy en día en la familia, en las relaciones, en el mundo profesional, en los grandes medios de comunicación, en los sistemas políticos, etc., y el profesorado asume nuevos papeles educativos y el reto de estar al día sobre lo que sucede en el campo científico y social. Y ser un dinamizador importante de la cultura y de la comunidad. Pero esto también comporta sus peligros puesto que el aumento de exigencias puede comportar una intensificación del trabajo educativo (trabajar mucho y hacer muchas cosas mal) y una cierta desprofesionalización originada por una falta de delimitación clara de las funciones del profesorado.  En todo caso el contexto político y administrativo no debería acostumbrar al profesorado a ejecutar órdenes, no tiene que actuar, sino saber y actuar a partir de su propia autonomía. Saber qué hacer y hacerlo, diferencia la profesionalidad del docente de actividades superfluas. La acción docente es construcción, libertad, revolución y esperanza para la consecución de una vida justa y buena. Es una acción política porque la historia la harán las futuras mujeres y hombres, y la esfera pública y plural de la escuela es el único espacio donde pueden mostrar quiénes son.

Y, por todo ello, continúa la lucha por una mejora de la profesión.

diumenge, 11 d’abril de 2021

 

 

Reflexiones y recursos
para el trabajo en el aula
Una mirada del profesorado y estudiantado normalista

 Román Castro Miranda
Coordinador

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/fimbernon_ub_edu/Documents/Fitxers%20adjunts/ForrosTrabajoAula1-4.pdf?csf=1&web=1&e=8Poyrv


 

En esa dialéctica… aprender y desaprender se mueve la formación del profesorado”

Entrevista a Francisco Imbernón

https://pedagogia.ubp.edu.ar/2021/03/25/en-esa-dialectica-aprender-y-desaprender-se-mueve-la-formacion-del-profesorado/

dijous, 25 de març de 2021

La educación es un bien público y común que se construye en colaboración

  • Las prácticas docentes en colaboración implican esfuerzo y renuncia a determinadas rutinas muy aceptadas. Como contrapartida, permiten enfrentar los endémicos estados de malestar profesional y aportan la satisfacción de formar parte de un proyecto común en un clima relacional de ayuda y apoyo mutuo.

Recientes acontecimientos como la COVID-19 revelan las debilidades de un sistema escolar burocratizado y con escasa tradición y estímulo de trabajo docente en colaboración. El funcionamiento de las estructuras administrativas y las prácticas docentes no hacen del acuerdo y el apoyo mutuo un rasgo esencial identitario.

En estas circunstancias, las demandas de cambio trascienden las solicitudes de profesionales, investigadores y organismos internacionales (UNESCO, 2015, OCDE, 2015) y son las comunidades educativas las que, en sintonía con amplios sectores de la ciudadanía, asumen el protagonismo y se unen a esta aspiración.

En una reciente investigación (Trujillo-Sáez, F. et al, 2020), con motivo de la experiencia educativa de confinamiento vivida por docentes, familias y estudiantes, se les pregunta acerca de sus preocupaciones, necesidades y propuestas para el curso escolar 2020-2021. Las respuestas obtenidas muestran, con mezcla de inquietud y esperanza, esa demanda de cambio en varias dimensiones de nuestro sistema escolar.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la dimensión de funcionamiento de los centros reclaman mayor presencia de las redes y prácticas de colaboración profesional. Y, en la dimensión pedagógica, además de la necesaria revisión curricular, piden fomentar el aprendizaje en colaboración.

La investigación sobre los procesos de cambio e innovación educativa (Fullan y Langworthy, 2014 ) junto a la experiencia docente más comprometida con el cambio (sin restar importancia al papel que, a este respecto, desempeñan las políticas educativas) insisten, igualmente, en que solo un clima de colaboración institucional y una práctica docente de apoyo mutuo pueden generar las condiciones para el cambio. Todas estas referencias coinciden en asegurar que cualquier mejora en educación debe ser construida en colaboración.

Sucede, sin embargo, que esta transformación en práctica colaborativa entre profesionales de la enseñanza y con otros agentes educativos plantea un profundo y laborioso cambio en una asentada cultura profesional del docente. Colaborar significa participar de manera consciente y esto es algo tan complejo y exigente como hacer públicos valores éticos, presupuestos ideológicos y conceptos pedagógicos. Si embargo, es esta transparencia consentida la que hace posible comprender a los otros, analizar sus posiciones, ejercitar a fondo la tolerancia profesional, aceptar visiones contrarias, dialogar y alcanzar acuerdos.

Esta ‘colaboración auténtica’ es una práctica distinta a esa otra llamada ‘colaboración decretada’ (Hargreaves, 2003). Aquella que resulta de un mandato formal, jerárquico… y que, en ocasiones, se concreta en la elaboración de un documento burocrático con el que legitimar un pretendido acuerdo. Esta mal llamada colaboración, sustentada en procesos forzados y formalistas, no promueve cambio sino más bien todo lo contrario. La colaboración profesional es mucho más exigente, significa compromiso con el propio desarrollo profesional individual y colectivo y siempre al servicio de principios como el bien común y la justicia social.

Es evidente que las prácticas docentes en colaboración implican esfuerzo y renuncia a determinadas rutinas muy aceptadas. Como contrapartida, permiten enfrentar los endémicos estados de insatisfacción profesional y aportan las buenas sensaciones de formar parte de un proyecto común en un clima relacional de ayuda y apoyo mutuo. En este contexto, el profesorado se considera aceptado en su discrepancia y cuenta con el respeto de sus colegas. Esta buena disposición permite aprender, superar las dificultades de la práctica y avanzar profesionalmente. Se hace posible lo que era imposible: identificar modos de hacer, participar colectivamente en su análisis y explicación, aceptar enmiendas argumentadas, discrepar, demandar formación, enunciar alternativas de desarrollo y afianzar formatos de comunicación sincera, centrada en argumentos y ‘sin ruidos’.

Colaborar permite recrearse con la experiencia propia y la de los otros, construir con los colegas un ejercicio seguro, fundamentado y creativo de la enseñanza. Reporta la seguridad y confianza necesarias con las que enfrentarse a ese malestar al que tanto se asocia el ejercicio de la docencia. Superar el aislamiento y avanzar en una perspectiva mucho más reconfortante, la del profesional comprometido que trabaja y aprende junto a otros.

Trascender la incomunicación permite sentirse parte de un sueño colectivo. Contar con el apoyo de los colegas y utilizar procedimientos de trabajo en colaboración, en red, de debate y análisis de prácticas. Mantenerse en la ilusión de alcanzar propósitos identitarios encomiables y de calado. Alejarse del descontento, el agotamiento emocional, el aislamiento laboral y el vacío, que derivan de esa creencia, demasiado extendida, de que cualquier esfuerzo carece de sentido.

Muchas de las claves que facilita esa práctica profesional en colaboración se encuentran fuera del ámbito de competencia de los docentes. Sería engañoso exigir su implementación responsabilizándolos en exclusiva. Sin embargo, sí está más en ‘sus manos’ la posibilidad de reorganizar el modo de funcionar en el lugar y con la práctica que les son más propios (los centros escolares y las tareas de enseñanza). En este empeño, además, no están solos, cuentan con experiencias de trabajo que iluminan el camino y confirman que esta andadura solo se puede recorrer colectivamente.

Es cierto que el trabajo en colaboración no es fácil y menos en el actual contexto social, donde prima la solución egoísta de los problemas comunes. Hablar con sinceridad, sin miedo, con espontaneidad y con respeto a las diferencias significa desvelar algo íntimo, y se entiende así porque no suele ser habitual. En nuestra tradición docente existe una tendencia al ensimismamiento y a evitar un diálogo público sobre lo que se hace. Frente a esta tradición, sin embargo, el camino trazado por profesoras y profesores que han logrado sentirse satisfechos con su tarea revela haber puesto en práctica dos acciones fundamentales: una, constituir un grupo de trabajo con sus colegas para definir una visión común de mejora de la enseñanza y, dos, poner en marcha procedimientos de diálogo colectivo y búsqueda ordenada de soluciones.

Algunos modos de proceder…

La literatura sobre innovación educativa cuenta con cierta tradición en la descripción de procedimientos de trabajo en colaboración. En este caso, por exigencias de formato, solo podemos hacer una breve referencia. Invitamos, no obstante, al lector a profundizar (p. ej., Bolívar et al, 2007; García, 2007; García et al., 1996).

Algunos de estos modos de proceder se acuñan con expresiones como: “Diálogo grupal. Compartir conocimiento y experiencia hablando sobre la enseñanza”, “Análisis conjunto de materiales de enseñanza”; “Observación mutua como preparación de un plan de mejora y como recurso de apoyo entre iguales”. A continuación, presentamos algunas secuencias básicas de su desarrollo.

Diálogo grupal. Compartir conocimiento y experiencia hablando sobre la enseñanza. Se trata de una actividad en la que un grupo de docentes intercambian impresiones sobre distintos aspectos como: revisar contenidos básicos que se están trabajando en un determinado nivel o ciclo, decidir sobre aspectos del currículo ajustados a las necesidades de un determinado alumnado, sobre la metodología que se utiliza, las formas de evaluación, los aprendizajes logrados, la relación entre la metodología de aula y la motivación del alumnado o, incluso, la presencia de algunos problemas de convivencia.

La secuencia para su desarrollo es muy sencilla, aunque por las razones apuntadas, es a la vez estructural y culturalmente compleja. Como referencia inicial, este diálogo puede organizarse en torno a preguntas del tipo: ¿Qué aprendizajes consigue nuestro alumnado con cierta facilidad? ¿Qué les resulta asequible a la mayoría y a quiénes les resulta más difícil? ¿Por qué pensamos que sucede de esta manera? ¿Qué podemos hacer?

Análisis conjunto de recursos de enseñanza. Es una actividad en colaboración que supone dar un paso más. En este caso el contenido del debate no es algo genérico, sino un aspecto concreto y clave de la enseñanza, como un determinado recurso didáctico, considerado un componente con el que iniciar y consolidar una mejora.

El debate profesional se concreta en algo más observable, un determinado soporte de enseñanza y, por tanto, algo que va muy unido a una cultura docente de larga tradición. La reflexión colectiva puede llevar a replantear elementos que definen las culturas docentes, de ahí su relevancia; además de situar el recurso en su justo lugar, desmitificando el excesivo valor que en ocasiones se le otorga.

Son múltiples las cuestiones para interpelar la viabilidad educativa de un determinado recurso que acompaña a una mejora metodológica y es soporte de cambio curricular. Desde nuestra experiencia compartimos algunas de estas cuestiones: ¿Propicia la adquisición de contenidos de distinto tipo y aprendizajes básicos para todos? ¿Desarrolla propuestas de aprendizaje valioso y funcional? ¿Permite, en su utilización, un ajuste fácil a las posibilidades y habilidades de nuestros estudiantes? ¿Favorece el trabajo grupal y cooperativo? ¿Incentiva en el alumnado la utilización de diversas fuentes de conocimiento y de variados recursos del centro y del entorno? ¿Potencia la autonomía, la creatividad y el juicio crítico en el alumnado? ¿Proporciona información rigurosa y actualizada, utilizando diferentes lenguajes? ¿Qué dificultades y problemas plantea? ¿Deberíamos utilizar otros recursos alternativos? Y un largo etc.

La observación mutua como preparación para el desarrollo de un plan de mejora.  Supone un paso de gigantes en este proceso de colaboración profesional. La clave de la colaboración está en hacer cosas juntos, no solo en dialogar y compartir.

La observación mutua es una práctica en la que un colega, con el que mantenemos una buena relación y considerables dosis de confianza, nos acompaña en el desarrollo de una práctica de aula, observándola conforme a unos criterios pactados y unos procedimientos acordados entre ambos y validados colectivamente. Con este modo de proceder se pretende objetivar la descripción de una tarea, sus posibilidades, dificultades y resultados. Trabajar sobre evidencias, datos y observaciones que, por el modo en que se han obtenido, aseguren un cierto grado de verificación y se conviertan en una oportunidad real para el mejor desarrollo de una comunidad de profesionales que aprenden juntos.

A modo solo de reseña general y según nuestra experiencia, facilitamos algunos pasos que consideramos útiles para el buen desarrollo de una observación mutua. Primero, elegir un compañero de observación y apoyo mutuo. Segundo, acordar criterios para realizar la observación (concretar los aspectos, las dimensiones, los procesos, los comportamientos que habrán de ser observados). Tercero, autoevaluación por parte del observado. Cuarto, recogida de las valoraciones del alumnado, de acuerdo con criterios establecidos. Quinto, descripción del observador, utilizando categorías o elaborando un relato, una narración… Sexto, análisis compartido (observador/observado) de todo lo registrado. Séptimo, planificar acciones sucesivas de mejora. Octavo, compartir el proceso y los resultados con los otros componentes del grupo. Siempre es conveniente que, en el momento y en la forma que se hayan establecido, cada una de las parejas implicadas en este tipo de actividad dé cuenta de su práctica y de sus valoraciones al resto de compañeras y compañeros.

Las posibilidades son enormes, las dificultades para vencer inercias de trabajo en aislamiento también. Sin embargo, un concepto de educación como bien público y común exige esta actitud comprometida y abierta a la utilización de procedimientos de participación democrática, colaboración y apoyo profesional mutuo. De hecho, supone una compleja andadura encaminada a superar los enfoques utilitarios e individualistas y considerar la educación un bien público y común que sólo se construye y mejora en colaboración.

 

dijous, 18 de febrer de 2021

 

Centenario del nacimiento de Paulo Freire

 
En septiembre de este año hará 100 que nació Paulo Freire. Fue uno de los pedagogos y filósofos de la educación más importantes del siglo XX. Sus ideas, en general, y su método de alfabetización, en particular, recorrieron el mundo hasta nuestros días y su tarea por una mejor educación dejó una gran huella en la manera de pensar y poner en práctica la educación.

Freire nació en Recife (Brasil) y a lo largo de su vida conoció desgracias, hambre, prisión, sufrimiento y también la amistad, la colaboración y el entusiasmo de mucha gente. Empezó a estudiar tarde, pero se licenció en Derecho en la Universidad de Recife, aunque no llegó a ejercer nunca, puesto que tenía una gran tendencia hacia la filosofía, la fenomenología, la psicología del lenguaje y el magisterio.

Dedicó toda su vida a la educación tanto en su país como, durante su exilio, en Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa. Después del golpe de estado de 1964, en Brasil, se le consideró un traidor y un subversivo marxista. Pero esto no impidió que, estuviera donde estuviera, dedicara su vida a los oprimidos, a los analfabetos, a todo aquel que no había podido acceder a la cultura.

En 1946, como director del departamento de educación en Recife, empezó a trabajar con analfabetos en una zona muy pobre. Se dedicó a alfabetizar a los más pobres y, viendo el resultado favorable, se animó a extenderlo a otras zonas. No era únicamente alfabetizarlos, sino que se trataba de crear una educación por la democracia y en contra de la sumisión y la opresión. Luchar contra la educación bancaria que es domesticadora y falta de diálogo. Para él, este tipo de educación se centra en llenar, de manera mecánica y pasiva, un recipiente.

Siempre buscó la alternativa en una educación liberadora o problematizadora donde hay diálogo, creatividad, reflexión, emancipación y solidaridad entre las personas. Por eso lo encarcelaron y huyó a Chile donde continuó su tarea hasta la caída del presidente Allende. Después, en universidades americanas y muchos años en Europa, hasta su vuelta al Brasil al 1980.

Freire pretendía desarrollar una alternativa liberadora. No creía en el activismo banal puesto que era una acción sin reflexión, ni en el verbalismo típico de la educación que es una reflexión sin acción. Buscaba que la persona que se educa se convierta en un sujeto, en una persona, reflexionando sobre el que pasa a su alrededor.

Introdujo el concepto de “concienciación” como acción cultural por la libertad que pretende la toma de conciencia reflexiva para llegar a la libertad mediante la conciencia de clase y el análisis y transformación de la realidad. Una “concienciación” de la realidad para asumir una “acción cultural para la libertad”, asumiendo una concienciación crítica y no un sometimiento basado en la miseria y la explotación de las personas. Para todo ello, fue muy importante la creación de los círculos de lectura donde campesinos y obreros leían y dialogaban de manera libre y abierta.

También su método de alfabetización que inició con campesinos y que no es únicamente enseñar a leer. Se trata de hacer conscientes a las personas de lo que pasa en el mundo y transformarlo. Luchó contra una visión ingenua y malintencionada de analfabetismo: este no es una enfermedad sino un producto de la estructura social. Alfabetizar es hacer a las personas protagonistas de su historia. Para Freire era importante la alfabetización reflexiva y liberadora. Y todo esto configura una teoría y una práctica de la liberación y el desarrollo de una verdadera educación pública para el pueblo.

Freire asegura en sus escritos y conferencias que educar a la humanidad es llevar a cabo un proceso comunicativo, donde se desarrolla una capacidad crítica para luchar contra la opresión y transformar la realidad. Luchar contra la educación bancaria que es alienadora y posibilitar una educación libertadora donde el diálogo y la dialogicidad son herramientas fundamentales para liberar a los oprimidos, para transformar la realidad. Para él, educar es promover la toma de conciencia, reflexionar y actuar en el mundo y sobre el mundo. Es crear una cultura popular.

Freire nos dirá que lo más bello de la vida es la libertad, y la educación tiene que conducir hacia ella puesto que provoca la humanización y la lucha contra la opresión del pueblo. La educación tiene que ser diálogo entre sujetos que buscan significados tanto de los contenidos científicos como de las emociones, es decir, no es tanto la transmisión de conocimientos como el coparticipar en su comprensión.

Y nos recordaba que todos los educadores tendríamos que ser utópicos, con un compromiso social y político con cierto componente revolucionario, para que nuestra labor facilite la humanización y no la opresión y la sumisión. Y esto puede conseguirse pmediante una educación liberadora que propicie una cultura para que los oprimidos sean liberados. Su mayor preocupación fue luchar por la educación de los desamparados y oprimidos, para que consiguieran su libertad.

El mundo ha ido cambiando desde su muerte al 1997, pero muchos problemas continúan siendo los mismos y hay que insistir en situar a las personas en su realidad sociopolítica, continuar trabajando sobre la teoría del diálogo y la ética educativa. El mundo todavía lo necesita mucho.

Freire fue muy leído a partir de 1970 y tuvo mucha importancia en la “transición” española, sobre todo, en los conceptos de alfabetización, educación bancaria, concienciación y diálogo. Sus ideas se extendieron rápidamente en las revistas educativas, escuelas de adultos y de verano y el concepto de diálogo se ha ido extendiendo entre muchos educadores. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona en 2 de febrero de 1988, hecho que se rememoró el acontecimiento 30 años después, en octubre de 2018 en la Facultad de Educación de dicha universidad.
.
No podemos olvidar la conferencia que dio en la Escuela de Magisterio de Barcelona ese mismo año 1988, atestada, en el salón de actos y tampoco tenemos que olvidar sus aportaciones, muy vigentes, 100 años después de su nacimiento. 2021 tendría que ser el año educativo de Paolo Freire.

Recordamos estas palabras que escribió al 1990: «Ser utópico no es ser solo idealista o poco práctico, sino mejor acometer la denuncia y la anunciación. Por eso el carácter utópico de nuestra teoría y práctica educativa es tan permanente como la educación en sí, que para nosotros constituye una acción cultural. Cuando la educación ya no es utópica, es decir, cuando ya no encarna la unidad dramática de la denuncia y la anunciación, o bien el futuro ya no quiere decir nada para los hombres o estos tienen miedo de arriesgar a vivir el futuro como superación creativa del presente, que ya ha envejecido. La esperanza no quiere decir cruzar los brazos y esperar. La espera solo es posible cuando, plenos de esperanza, procuramos conseguir el futuro anunciado que nace en el marco de la denuncia por medio de la acción reflexiva… la esperanza utópica es un compromiso lleno de riesgo».

dilluns, 8 de febrer de 2021

 

Centenari del naixement de Paulo Freire

Aquest 2021, al setembre, farà 100 anys que va néixer Paulo Freire. Va ser un dels pedagogs i filòsofs de l’educació més importants del segle XX. Les seves idees en general i el seu mètode d’alfabetització, en particular, va recórrer el món, fins als nostres dies, i la seva tasca per una millor educació va deixar una gran petjada en la manera de pensar i posar en pràctica l’educació.

Freire va néixer a Recife (Brasil) i al llarg de la seva vida va conèixer desgràcies, fam, presó, sofriment i també l’amistat, la col·laboració i l’entusiasme de molta gent. Va començar a estudiar tard, però es va llicenciar en dret en la Universitat de Recife, encara que no va arribar a exercir mai, ja que tenia una gran tendència cap la filosofia, la fenomenologia, la psicologia del llenguatge i el magisteri.

Va dedicar tota la seva vida a l’educació tant al seu país com, durant el seu exili, a Llatinoamèrica, els Estats Units i Europa, ja que després del cop d’Estat de 1964, a Brasil, se li va considerar un traïdor i un subversiu marxista. Però això no va impedir que, estigués on estigués, dediqués la seva vida als oprimits, als analfabets, a tot aquell que no havia pogut accedir a la cultura.

El 1946, com a director del departament d’Educació a Recife, va començar a treballar amb analfabets en una zona molt pobra. Es va dedicar a alfabetitzar als més pobres i veient el resultat favorable es va animar a estendre’l a altres zones. No era únicament alfabetitzar-los, sinó que es tractava d’una educació per la democràcia i en contra de la submissió i l’opressió. Lluitar contra l’educació bancària, que és domesticadora i sense diàleg. Per ell, l’educació d’aquesta manera de pensar i actuar és com un recipient a omplir de manera mecànica i passiva.

Sempre va buscar l’alternativa a aquesta educació bancària, en una educació alliberadora o problematizadora on hi ha diàleg, creativitat, reflexió, emancipació i solidaritat entre les persones. Per això el van empresonar i fugí a Xile, on va continuar la seva tasca fins a la caiguda del president Allende. Després a universitats americanes i molts anys a Europa fins a la seva tornada al Brasil el 1980.

Freire pretenia desenvolupar una alternativa alliberadora. No creia en l’activisme banal, ja que era una acció sense reflexió, ni en el verbalisme típic de l’educació que és una reflexió sense acció. Buscava que la persona que s’educa es converteixi en un subjecte, en una persona, reflexionant sobre el que passa al seu voltant.

Introduí el concepte de “conscienciació” com a acció cultural per la llibertat que pretén la presa de consciència reflexiva per portar a la llibertat mitjançant la consciència de classe i analitzar i transformar la realitat. Una “conscienciació” de la realitat per assumir una “acció cultural per a la llibertat”, assumint una conscienciació crítica i no un sotmetiment basat en la misèria i l’explotació de les persones. I va ser molt important la creació dels cercles de lectura on pagesos i obrers llegien i dialogaven de manera lliure i oberta.

També el seu mètode d’alfabetització, que va iniciar amb pagesos i que no és únicament ensenyar a llegir, sinó que es tracta de fer conscients a les persones del que passa al món i transformar-lo. Va lluitar contra una visió ingènua i malintencionada d’analfabetisme. L’analfabetisme no és una malaltia, sinó un producte de l’estructura social. Alfabetitzar és fer a les persones protagonistes de la seva història. Per Freire era important l’alfabetització reflexiva i alliberadora. I tot això configura una teoria i una pràctica de l’alliberament i el desenvolupament d’una veritable educació pública per al poble.

Freire desenvolupa en els seus escrits i conferències que educar a la humanitat és dur a terme un procés comunicatiu, on es desenvolupa una capacitat crítica per lluitar contra l’opressió i transformar la realitat. Lluitar contra l’educació bancària, que és alienadora, i possibilitar una educació llibertadora on el diàleg i la dialogicitat són eines fonamentals per  alliberar els oprimits, per  transformar la realitat. Per a ell, educar és promoure la presa de consciència, reflexionar i actuar en el món i sobre el món. És crear una cultura popular.

Freire ens dirà que el més bell de la vida és la llibertat, i l’educació ha de conduir cap a ella ja que provoca la humanització i la lluita contra l’opressió del poble. L’educació ha de ser diàleg entre subjectes que busquen significats tant dels continguts científics com de les emocions, és a dir, no és tant la transmissió de coneixements com el coparticipar en la seva comprensió.

I ens recordava que tots els educadors hauríem de ser utòpics, amb un compromís social i polític amb un cert component revolucionari, perquè la seva educació faciliti la humanització i no l’opressió i la submissió. I això es pot anar aconseguint, practicant una educació alliberadora que propiciï una cultura perquè els oprimits siguin alliberats. La seva preocupació més gran va ser lluitar per l’educació dels desemparats i oprimits, perquè aconseguissin la seva llibertat.

El món ha anat canviant des de la seva mort el 1997, però molts problemes continuen sent els mateixos i cal insistir a situar les persones en la seva realitat sociopolítica, continuar treballant sobre la teoria del diàleg i l’ètica educativa. El món encara el necessita molt.

I voldria dir que per una generació d’educadors, Freire va ser molt llegit a partir de 1970 i  va tenir molta importància en la “transició” espanyola, sobretot en els conceptes d’alfabetització, educació bancària, conscienciació i diàleg. Les seves idees es van estendre ràpidament a les revistes educatives, escoles d’adults i d’estiu i el concepte de diàleg s’ha anat estenent entre molts educadors. Va ser doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona en 2 de febrer de 1988, esdeveniment que es va rememorar en un acte el 16/10/2018 a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

No podem oblidar la conferència que va donar a l’Escola de Magisteri de Barcelona, plena de gom a gom, a la sala d’actes i tampoc no hem d’oblidar les seves aportacions, molt vigents, 100 anys després del seu naixement. El 2021 hauria de ser l’any de Paolo Freire.

Recordem aquestes paraules que va escriure el 1990:

Ser utòpic no és ser només idealista o poc pràctic, sinó més ben escometre la denúncia i l’ anunciació. Per això el caràcter utòpic de la nostra teoria i pràctica educativa és tan permanent com l’educació en si, que per nosaltres constitueix una acció cultural. Quan l’educació ja no és utòpica, és a dir, quan ja no encarna la unitat dramàtica de la denúncia i l’ anunciació, o bé el futur ja no vol dir res per als homes o aquests tenen por d’ arriscar a viure el futur com superació creativa del present, que ja ha envellit. L’esperança no vol dir encreuar els braços i esperar. L’espera només és possible quan, plens d’esperança, procurem aconseguir el futur anunciat que neix en el marc de la denúncia per mitjà de l’acció reflexiva… l’esperança utòpica és un compromís ple de risc.