Google+ Badge

divendres, 15 de gener de 201620 desitjos i interrogants per el nou Govern de Catalunya
Acceptarà el nou govern de la Generalitat canviar les seves polítiques i intentar millorar l’educació amb:
1. S’ampliarà la xarxa de centres educatius, de titularitat i gestió pública, per cobrir totes les necessitats d'escolarització en les diferents etapes i modalitats educatives, garantint que el sòl públic sigui només per a l'escola pública? És pararà esment especial a l'educació primerenca mitjançant la creació de places públiques suficients de 0 a 3 anys, tenint l'Educació Infantil (0 a 6 anys) un currículum bàsic per garantir el seu caràcter plenament educatiu?
2. Es farà gratuït l'ensenyament públic, des de la primera infància fins a la Universitat, dotant-la de recursos suficients, que inclouran el material didàctic, llibres, servei de menjador i de transport escolar, així com beques de residència o beques-salari per a l'alumnat que ho necessiti?
3. Es suprimirà de forma progressiva els concerts educatius fins a la seva completa desaparició, mitjançant la integració voluntària i negociada dels centres privats concertats en una xarxa única de centres públics, arbitrant mesurades per a la integració i homologació del seu professorat? Amb caràcter immediat se suprimiran els concerts amb centres que discriminin per raó de sexe o utilitzin mecanismes encoberts per seleccionar al seu alumnat per raons econòmiques, ideològiques o altres característiques culturals o personals?
4. Es farà una Llei de finançament del sistema educatiu per garantir els recursos necessaris i evitar vaivens pressupostaris en educació? De forma immediata s'igualarà la inversió pública educativa a la mitjana europea, i s'augmentarà fins a aconseguir el 7% del PIB en la propera legislatura.
5. Desenvoluparan una educació que reconegui el dret de tots i totes a obtenir aprenentatges rellevants, que contribueixi per tant a l'èxit escolar i social de tot l'alumnat en l'ensenyament obligatori, introduint canvis curriculars, metodològics i organitzatius per oferir millors respostes a la diversitat de l'alumnat, amb especial atenció a els qui tenen més dificultats, i dedicant tots els recursos necessaris a les zones i centres amb més alumnat en desavantatge social?
 6. Estendran  l'educació pública obligatòria fins als 18 anys, per combatre l'abandó educatiu primerenc, amb diversos itineraris i modalitats formatives des dels 16, on es contempli una via més ocupacional que inclogui estudi i pràctiques remunerades simultàniament?
 7. S’ampliaran les plantilles de professorat i d'altres professionals de l'educació per poder respondre a les diferents necessitats de l'alumnat i reduir el nombre d'escolars per grup i per docent. Ràtio màxima de 20 estudiants per grup en Primària i Secundària?
 8. Faran un currículum laic, intercultural, inclusiu, igualitari i ecològic, que pugui ser desenvolupat pels centres escolars i la comunitat educativa en virtut de la seva autonomia pedagògica. Qualsevol religió, inclosos els seus actes o símbols, quedarà fora de l'àmbit escolar?
 9. Es farà una avaluació formativa dels aprenentatges, de la pràctica docent, del funcionament dels centres i del sistema educatiu que serveixi per a la millora de l'acció educativa en els seus diferents vessants?
 10. Es farà un pla de diagnòstic i seguiment permanent dels problemes i assoliments de l'educació pública per escometre noves millores i en cap cas les avaluacions externes sobre rendiment de l'alumnat s'utilitzaran per classificar o fomentar la competitivitat entre centres?
11. Lluitaran per un cos únic de professorat a partir d'una formació inicial amb rang de postgrau?
 12. Impulsaran una formació inicial i permanent del professorat de tots els nivells que combini teoria i pràctica, per garantir la seva òptima capacitació docent i disciplinar en l'etapa i especialitat corresponent?
 13. Proposaran un estatut docent, acordat amb els sindicats, que reguli les condicions de treball i desenvolupament professional tant de docents com de la resta de professionals de l'educació?
 14. Proposaran una estabilitat de les plantilles i reconeixement de l'experiència del personal interí en les borses de treball? Les places interines es reduiran al mínim necessari (8%) per assegurar la funcionalitat del sistema?
 15. és proposarà una 'autonomia pedagògica dels centres per organitzar els seus ensenyaments i poder oferir una resposta educativa ajustada a les necessitats del seu alumnat? I En cap cas servirà per seleccionar o segregar a l'alumnat o fomentar la competitivitat entre els centres?
 16. És treballarà per la participació democràtica i equilibrada de tots els sectors de la comunitat educativa en l'organització i gestió dels centres i dels districtes escolars? Els Claustres i els Consells escolars, seran òrgans de govern dels centres, tindran capacitat decisòria plena en els assumptes de la seva competència i l’elecció democràtica dels equips directius?
 17. Es construiran escoles democràtiques en el marc de ciutats i entorns educadors, promovent la participació de l'alumnat en la dinàmica educativa del seu centre i en la configuració de la seva ciutat, així com la implicació veïnal en el funcionament i millora de la seva educació pública; fent de la ciutat i el seu entorn un autèntic recurs educatiu?
 18. S’obrirà un debat entre tota la comunitat universitària per consensuar una alternativa compartida d'universitat pública al servei de la societat i no dels interessos del mercat?
 19. Es farà una gratuïtat progressiva dels ensenyaments universitaris, començant pels Graus i fixant mentrestant taxes mínimes i un sistema generalitzat de beques-salari per garantir l'accés dels sectors econòmicament desfavorits? S’assegurarà un finançament públic suficient de les universitats públiques i es destinarà almenys el 2% del PIB?
 20. Es promourà una autonomia i govern universitari democràtic, potenciant la participació i la coresponsabilitat dels seus membres, mitjançant la presa de decisions col·legiada i l’elegibilitat dels seus càrrecs representatius i executius, tendint cap a la progressiva democratització total del funcionament i organització al servei d'un model social d'universitat?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada