Google+ Badge

dijous, 23 d’abril de 2015

De revàlides n’anirem plens

 
 
Aquests dies ha aparegut l’esborrany del futur Reial Decret que regula les característiques de les proves d’avaluació final de Primària, ESO i Batxillerat, on s’especifiquen les proves (revàlides) de Sisè de Primària (orientatives), Quart d’ESO (accés al Batxillerat) i segon de batxillerat (accés a la Universitat).
En aquest article no vull entrar en el qüestionament de les proves externes, ja que s’ha escrit molt sobre el tema i existeix un cert consens que no serveixen para millorar el sistema educatiu i mostren una gran desconfiança cap al professorat. Ni tampoc vull entrar a la política dels darrers anys de recentralització de l’educació, fent unes proves de continguts iguals per a tothom i idèntiques per a tots els llocs.
Vull referir-me a l’anàlisi del contingut de les revàlides, parlem amb propietat, de l’esborrany de Decret i, especialment, a les de l’ESO i Batxillerat (les de Primària ja es fan a Catalunya i són similars a les que diu el decret i també “orientatives”).
En primer lloc, la seva lectura et fa enrogir si saps alguna cosa d’educació, avaluació i aprenentatge. Planteja una prova homogènia de 350 preguntes de tipus d’elecció múltiple i respostes semiconstruïdes amb alguna pregunta oberta. I, sense vergonya, el futur decret fa un reguitzell de competències per avaluar que és impossible amb una prova d’aquest tipus (i com sempre amb la política del PP d’excloure determinades assignatures). Diríem que no hi ha un alienament pedagògic (o sigui coherència) entre el que es pretén i el que s’avaluarà. Ara sí, tindran fàcil la correcció -les empreses o escoles privades que ho facin, que sembla que aquesta és la tònica-, ja que amb una plantilla i un ordinador serà ràpid i, a més, pagat per tots.
Quan hi ha un desalineament pedagògic (incoherència) el que acostuma a passar és que el professorat i l’alumnat, més que aprendre per respondre a les qüestions, haurà de desenvolupar altres capacitats: copiar, seleccionar, repetir i memoritzar. Aquesta prova, si s’arriba aplicar, com a màxim pot pretendre veure en què falla l’alumnat, però no quins aspectes haurà de millorar, finalitat d’una adequada avaluació. O sigui, amb aquets tipus de prova no es demostra res ni suposa un millor aprenentatge dels estudiants que diuen que és el que pretenen aconseguir.
I, en ser obligatòria a tot l’Estat Espanyol també obligarà els docents a preparar per superar el test, o sigui, per lidiar amb la prova. I com a conseqüència, serà fàcil crear classificacions (rànquings) de centres i d’alumnes. O sigui: instaurarà un sistema molt competitiu i perniciós pels centres, professorat i alumnat. La segregació continua el seu camí.
I recordem que les proves de final de l’ESO i Batxillerat seran propedèutiques per accedir a la següent etapa.
I, per tant, la prova final de batxillerat servirà per accedir a la Universitat. Es deia que s’eliminava la selectivitat universitària i no és cert. Existirà una doble selectivitat, la prova i l’accés a les facultats. I això crearà, una vegada més, igual que la disminució beques, una més gran exclusió d’alumnat i també una classificació d’Universitats. Aquelles que no tindran prova para accedir a algunes facultats i aquelles que tindran una prova dura per accedir-hi. Perjudicant universitats petites o de menys prestigi acadèmic. Diuen que a Catalunya sembla que es farà una selectivitat comuna. A veure.
I serà un bon negoci per alguns, ja que tindrà un elevat cost en milions d’euros que aniran a les butxaques de qui elabori i corregeixi el test. La memòria de la LOMCE deia que això costaria 2,3 milions i sembla que un càlcul real és que com a mínim costarà 106 milions d’euros. Quina forma de llançar diners per imposar un criteri més ideològic que educatiu.
Com això trigarà com a mínim un curs hem de veure si s’arriba a aplicar. Esperem i esperancem.

Traducción:

 De reválidas,  iremos llenos

Estos  días ha aparecido el borrador del futuro “Real Decreto que regula las características de las pruebas de evaluación final de Primaria, ESO y Bachillerato” (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/abiertos/evaluaciones-finales.html), donde se especifican las pruebas (revalidas) de sexto de primaria (orientativas), cuarto de ESO (acceso al bachillerato) y segundo de bachillerato (acceso a la Universidad).
En este  artículo no quiero entrar en el cuestionamiento de las pruebas externas, puesto que se ha escrito mucho sobre el tema y existe un cierto consenso que no sirven para mejorar el Sistema Educativo y muestran una gran desconfianza hacia el profesorado. Ni tampoco quiero entrar a la política de los últimos años  de recentralització  de la educación, haciendo unas pruebas de contenidos iguales para todo el mundo e idénticas para  todos los lugares.
Quiero referirme al análisis del contenido de las revalidas, hablamos con propiedad, del borrador de Decreto y, especialmente a las de la ESO y Bachillerato (las de primaria ya se hacen en Cataluña  y son similares a las  que dice el decreto  y también “orientativas). 
En primer lugar,  su lectura te hace  enrojecer   si sabes algo de educación, evaluación y aprendizaje. Plantea una prueba homogénea de 350 preguntas de tipos de elección múltiple y respuestas semiconstruidas con alguna pregunta abierta. Y, sin vergüenza, el futuro decreto,  hace una retahíla de competencias a evaluar que es imposible con una prueba de este tipo (y como siempre con la política del PP de excluir determinadas asignaturas). Diríamos que no hay un alineamiento pedagógico (o sea coherencia) entre el que se pretende y el que se evaluará. Ahora sí, tendrán fácil la corrección -las empresas o escuelas privadas que lo hagan que parece que esta es la tónica-,  puesto que con una plantilla y un ordenador será rápido y, además,  pagado por todos.
Cuando hay un desalineamiento pedagógico (incoherencia) el que acostumbra  a pasar es que el profesorado y el alumnado, más que aprender para responder a las cuestiones, tendrá que desarrollar otras capacidades: copiar, seleccionar, repetir y memorizar. Esta prueba, si se llega aplicar, como máximo puede pretender ver en que fallan el alumnado,  pero no qué aspectos tendrá que mejorar, finalidad de una adecuada evaluación. O sea, con este tipo de prueba no se demuestra nada ni supone un mejor aprendizaje de los estudiantes que dicen que es el que  pretenden conseguir.
Y, al ser obligatoria a todo el Estado Español también  “obligará” a los docentes a preparar  para superar el test o sea para “lidiar con la prueba”. Y como consecuencia, será fácil crear clasificaciones (rankings)  de centros y de alumnos. O sea instaurará un sistema muy competitivo y pernicioso por los centros, profesorado y alumnado. La segregación continúa su camino.
Y recordamos que las pruebas de final de la ESO y Bachillerato serán propedéuticas para acceder a la siguiente etapa.
Y, por lo tanto,  la prueba final de bachillerato servirá para acceder a la Universidad. Se decía que se eliminaba la selectividad universitaria y no es cierto. Existirá una doble selectividad, la prueba y el acceso en las facultades. Y esto creará, una vez más, igual que la disminución beques, una más grande exclusión de alumnado y también una clasificación de Universidades. Aquellas que no tendrán prueba para acceder a algunas facultades y aquellas que tendrán una prueba “dura” para acceder. Perjudicando en universidades pequeñas o de menos prestigio académico. Dicen que en Cataluña parece que se hará una selectividad común. A ver.
Y será un buen negocio para algunos, puesto que  tendrá un elevado coste en millones de euros que irán a los bolsillos de quienes elaboren y corrijan el test. La memoria de la LOMCE decía que esto costaría 2,3 millones y parece que un cálculo real es que como mínimo  costará 106 millones de euros. Qué forma de tirar dinero para imponer un criterio más ideológico que educativo.
Cómo esto tardará como mínimo un curso tenemos que ver y se llega a aplicar. Esperamos y esperanzamos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada